Jesteś tutaj: Start / Informacje / Statut Żłobka

Statut Żłobka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Statut
Gminnego Żłobka w Kałuszynie

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

1) Gminny Żłobek w Kałuszynie zwany dalej ,,Żłobkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Kałuszyn.

2) Żłobek działa w oparciu o następujące przepisy:

 1. a) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457),
 2. b) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.),
 3. c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
 4. d) niniejszego statutu.
 5. e) innych przepisów dotyczących działania żłobków oraz samorządowych jednostek budżetowych.

3) Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Kałuszyn.

4) Obszarem działania Żłobka jest teren Miasta i Gminy Kałuszyn.

5) Żłobek świadczy usługi w pierwszej kolejności na rzecz dzieci, których rodzice zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Kałuszyn.

6) Siedziba Żłobka znajduje się w Kałuszynie przy ul. Zamojskiej 13.

7) Obsługę finansowo-księgową Żłobka prowadzi Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

8) Żłobek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem tj.:

Gminny Żłobek w Kałuszynie

 1. Zamojska 13

05-310 Kałuszyn

II. Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 2.

1) Celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej na rzecz dzieci uczęszczających do Żłobka.

2) Do zadań Żłobka należy:

 1. a) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 2. b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
 3. c) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dziecka, uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny,
 4. d) wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju,
 5. e) organizowanie warunków dla wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dziecka, optymalnych warunków rozwoju jego osobowości, zdolności i zainteresowań, wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 6. f) stosowanie odpowiedniego, zgodnie z wymogami zdrowego żywienia dietetycznego,
 7. g) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w Żłobku,
 8. h) współpraca z rodzicami w celu poznania potrzeb rozwojowych ich dzieci i okazania pomocy w działaniach wychowawczych, sprawowanie funkcji doradczej i wspierającej działania rodziny.
 9. i) prowadzenie zajęć z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

3) Żłobek sprawuje opiekę nad dzieckiem dostosowując metody i sposoby oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

4) Żłobek realizuje cele i zadania o których mowa w ust. 1 i 2 poprzez:

 1. a) zapewnienie właściwych warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci oraz fachowej opieki ze strony personelu Żłobka o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
 2. b) umożliwienie zdobycia podstawowych nawyków higienicznych przygotowujących dziecko do pobytu w przedszkolu,
 3. c) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i zabaw rozwijających motorykę i umiejętności umysłowe dziecka, zgodnie z wrodzonym potencjałem dziecka i jego możliwościami rozwojowymi,
 4. d) organizowanie i prowadzenie zajęć: ruchowych, zabawowych z elementami edukacji, tematycznych, dydaktycznych, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 5. e) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, dbanie o bezpieczeństwo dzieci w Żłobku oraz w czasie zajęć powadzonych poza nim,
 6. f) zapewnienie dzieciom prawidłowego żywienia dostosowanego do wieku i diety dziecka, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie dietetyki,
 7. g) działania promujące zdrowie i prawidłowe odżywianie,
 8. h) współpracę ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną,
 9. i) zapewnienie przyprowadzania i odbierania dziecka korzystającego z usług Żłobka, przez rodziców dziecka lub przez pisemnie upoważnioną dorosłą osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 10. j) wychowanie i kształtowanie osobowości dziecka poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału,
 11. k) współpracę z rodzicami obejmującą:

- przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach bądź trudnościach w rozwoju psychofizycznym dziecka,

- stwarzanie możliwości uczestnictwa przez rodziców w zajęciach z dziećmi prowadzonych w Żłobku, w tym adaptacyjnych i otwartych,

- prowadzenie konsultacji i udzielanie porad przez psychologa lub pedagoga w zakresie opieki nad dzieckiem oraz wspierania w wychowywaniu i edukacji dziecka.

5) Żłobek wykonując swoje zadania może współpracować z innymi podmiotami i organizacjami.

III. Warunki przyjmowania dzieci

§ 3

1) Nabór do Żłobka prowadzony jest na okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku, za wyjątkiem roku 2015, w którym nabór prowadzony jest na okres od 2 listopada 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. W przypadku istnienia wolnych miejsc, dzieci mogą być przyjmowane do Żłobka przez cały rok.

2) Żłobek zapewnia opiekę dla 30 dzieci

3) Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.

4) Podstawą dokonania zapisu dziecka do Żłobka jest złożenie przez rodziców dziecka "Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka" zwanej dalej "Kartą zgłoszeniową" opracowaną przez Dyrektora Żłobka.

5) Przyjęć dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka, który w informuje rodziców o przyjęciu dziecka do Żłobka wraz z podaniem terminu, z którym dziecko zostaje przyjęte do Żłobka.

6) Dyrektor Żłobka prowadzi rejestr złożonych w Żłobku "Kart zgłoszeniowych".

7) Dzieci nie przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc, umieszczane są na liście oczekujących i przyjmowane w miarę zwalniania się miejsc. W takim przypadku Dyrektor Żłobka zawiadamia kolejną osobę z listy oczekujących o możliwości przyjęcia dziecka i uzgadnia dokładny termin jego przyjęcia.

§ 4

1) Do Żłobka, z uwzględnieniem § 1 ust. 5, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

 1. a) które są podopiecznymi Żłobka i już do niego uczęszczają,
 2. b) matek samotnie wychowujących dzieci,
 3. c) których rodzice pracują, uczą się w trybie dziennym lub znajdują się nagle w trudnej sytuacji życiowej,
 4. d) których rodzeństwo już uczęszcza do Żłobka,
 5. e) z interwencji różnych instytucji publicznych np. Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie, Kuratora Sądowego,
 6. f) oczekujące na miejsce w Żłobku z listy oczekujących wg. kolejności zgłoszenia.

2) O kolejności przyjęć do Żłobka z uwzględnieniem ust. 1 decyduje wiek dziecka, odpowiadający wiekowi dzieci w grupie rozwojowej w Żłobku, w której zwolniło się miejsce, a w przypadku dzieci w tym samym wieku - kolejność złożenia "Karty zgłoszeniowej".

3) Dzieci już uczęszczające do Żłobka są automatycznie przenoszone od września każdego roku do kolejnej grupy wiekowej, bez konieczności ponownego składania "Karty zgłoszeniowej". Dzieci te kontynuują pobyt w Żłobku na dany rok na podstawie złożonego przez rodziców dziecka oświadczenia, potwierdzającego przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku.

4) Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest zawarcie umowy cywilnoprawnej w sprawie korzystania z usług Żłobka, najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania przez dziecko z usług Żłobka.

IV Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku

§ 5

1) Wysokość opłat za pobyt dziecka w Żłobku i opłata za wyżywienie ustalana jest przez Radę Miejską w Kałuszynie w odrębnej uchwale.

2) W przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłaty za pobyt nie pobiera się za dni nieobecności pod warunkiem skutecznego poinformowania Dyrektora o nieobecności, najpóźniej do godziny 8.00 pierwszego dnia nieobecności.

3) W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, opłata miesięczna za wyżywienie jest pomniejszana o kwotę, stanowiącą iloczyn dziennej stawki żywieniowej ustalonej przez Dyrektora Żłobka i liczby dni nieobecności w danym miesiącu.

V Struktura organizacyjna.

§ 6

1) Żłobkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który odpowiada za całokształt jego działalności, właściwą organizację i efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.

2) Dyrektor Żłobka jest powoływany i odwoływany przez Burmistrza Kałuszyna.

3) Oświadczenie woli w imieniu Żłobka składa jednoosobowo Dyrektor.

4) W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni wskazany przez niego pracownik Żłobka.

§ 7

Strukturę organizacyjną Żłobka oraz podział przedmiotowego zakresu zadań dla poszczególnych pracowników określa regulamin organizacyjny Żłobka, nadany przez Dyrektora.

§ 8

Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Kałuszyna.

§ 9

1) Żłobek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2) Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Żłobka wydaje Dyrektor w formie zarządzenia.

§10

Żłobek funkcjonuje przez cały rok we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem ustanowionych przerw, w tym corocznej przerwy wakacyjnej, określanych przez Dyrektora w uzgodnieniu z Burmistrzem Kałuszyna.

§ 11

1) W Żłobku może być powołana Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców/opiekunów prawnych dzieci, korzystających ze świadczeń Żłobka.

2) Rada Rodziców wybierana jest corocznie na pierwszym zebraniu rodziców w drodze głosowania.

3) Rada Rodziców działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora Regulaminu.

4) Rada Rodziców może występować do Dyrektora z wnioskami i opiniami w sprawach dotyczących funkcjonowania Żłobka. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców.

VI Mienie i gospodarka finansowa

§ 12

1) Mieniem Żłobka jest mienie komunalne, stanowiące własność Gminy Kałuszyn, przekazane Żłobkowi w formach prawem przewidzianych.

2) Żłobek zarządza wydzieloną częścią mienia komunalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie, kierując się zasadami rzetelności, efektywności i celowości.

3) Żłobek działa na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

4) Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego, opracowanego przez Dyrektora Żłobka zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

5) Żłobek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

6) Sprawozdanie finansowe i budżetowe Żłobka sporządza Dyrektor Żłobka i przekazuje w obowiązujących terminach Burmistrzowi Kałuszyna.

VII. Postanowienia końcowe.

§ 13

1) Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2) Zmian w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy.