Klauzula informacyjna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 stycznia 2019

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla klientów Gminnego Żłobka w Kałuszynie

 

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Gminny Żłobek w Kałuszynie Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Żlobka. Adres Gminnego Żłobka w Kałuszynie: ul. Zamojska 13, 05-310 Kałuszyn, tel. 502 713 123,

 

 1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Klaudia Koszewska, adres e-mail: inspektorzlobek@kaluszyn.pl .

 

 1. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań żłobka, określonych m. in. w ustawie z Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji   wynikającymi z regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

 

 1. Każda osoba z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa ma prawo: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego adres   lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: inspektorzlobek@kaluszyn.pl

 

 1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Gminnym Żłobku w Kałuszynie podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych  zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować pozostawieniem złożonego wniosku  bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

……………………………..

 

     Podpis

Pliki do pobrania