NABÓR PRACOWNIKA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W KAŁUSZYNIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 sierpnia 2021

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kałuszynie

informuje o naborze pracownika do Gminnego Żłobka w Kałuszynie

 

Ogłaszam nabór pracownika na stanowisko -opiekun dziecięcy

Wymiar czasu pracy - cały etat / Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika

Niezbędne wymagania:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie - osoba posiadająca kwalifikacje zgodne z art. 16 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

1. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba: 1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub 2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza. 2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie: 1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub 2) średnie lub średnie branżowe oraz: a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1. 3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

4) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

5) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

6) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

7) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

8) cieszący się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe na stanowisko pracy:

- umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

- dobra organizacja pracy;

- komunikatywność, kreatywność, cierpliwość,

- wysoka kultura osobista,

- pożądane doświadczenie pracy w zawodzie, w szczególności z dziećmi.

 

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

1) list motywacyjny,

2) CV (życiorys zawodowy ze zdjęciem) opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U z 2014r. poz. 1202.) „.

3) kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony www.umgkaluszyn.bip.org.pl lub w siedzibie Gminnego Żłobka w Kałuszynie),

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy

5) -oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych dla stanowiska pracy oraz zaświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 23 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem ( „Nabór pracowników do Żłobka- Opiekun dziecięcy „) pocztą lub osobiście w siedzibie Gminnego Żłobka w Kałuszynie, ul. Zamojska 13, 05-310 Kałuszyn. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do placówki. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone formalnie. Zastrzega się prawo skontaktowania tylko z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne. Dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

Dyrektor Gminnego Żłobka

w Kałuszynie

Bożena Raciborska